Politik for behandling af personoplysninger

Social Cares politik for behandling af personoplysninger, har til formål at sikre at myndighedernes regler om behandling af personoplysninger til enhver tid overholdes. Politikken beskriver, hvordan Social Care behandler personoplysninger, samt hvilke rettigheder den registrerede har i forbindelse med indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger.

1.   Vi er den dataansvarlige – hvordan kontaktes vi?

Social Care er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger vi modtager om borgere indskrevet i Social Care. Vores kontaktoplysninger findes nedenfor.

Social Care ApS
Tinghøjvej 5
3650 Ølstykke
CVR-nr.: 3209 3906
Telefon: 42490001
Mail: socialcare@socialcare.dk

2.   Formål med og retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Personoplysninger, som Social Care er i besiddelse af, opbevares og behandles af behandlingsmæssige årsager, hvilket vil sige, at Social Care, for at kunne levere den ydelse som handlekommuner bestiller, må have relevante data på borgere, der er indskrevet i behandlingstilbuddet.

Hos Social Care er kategorien af registrerede borgere hovedsageligt borgere med psykiatriske og/eller sociale lidelser, der er, eller er i proces med at blive, visiteret til behandling af Social Care efter SEL §§ 76, 80 eller 56.

Hjemlen til behandling af personoplysninger på borgere indskrevet i Social Care skal findes i Databeskyttelsesforordningens Artikel 6, stk. 1 a), c) og e)

3.   Kategorier af personoplysninger

Social Care behandler personoplysninger indenfor de tre kategorier: ”Almindelige”, ”Særlige” og ”Personnummer”.

Eksempler på personoplysninger der indsamles og behandles:

  • CPR-nummer
  • Navn, adresse og kontaktoplysninger
  • Værgeoplysninger og sagsbehandler
  • Sagsoplysninger- og kontrakter
  • Kontaktoplysninger skole og/eller arbejdsplads
  • Helbredsoplysninger
  • Medicinoplysninger
  • Dagsjournal
  • Økonomiske oplysninger 

4.   Videregivelse af personoplysninger

Videregivelse til tredjeparter af personoplysningerne på borgere der er indskrevet i Social Care, finder udelukkende sted, såfremt det sker i overensstemmelse med gældende lovgivning eller med forudgående samtykke fra borgeren eller dennes værge.

Tredjeparter til hvem videregivelse kan være relevant, kan fx være beboerens sagsbehandler i hjemkommune, psykiater, pårørende, andet pleje- eller sundhedspersonale og lign.

Der er indgået databehandleraftale med de parter, hvor det er påkrævet.

Videregivelse af personoplysninger til lande uden for EU/EEØ finder ikke sted.

5.   Indsamling af personoplysninger

Indsamling af oplysninger sker i første omgang i visitationsprocessen, hvor personoplysningerne videregives fra den registrerede borgers kommune. Hvor det er relevant kan videregivelse også komme fra psykiatrien, den registrerede selv og dennes pårørende.

6.   Opbevaring af personoplysninger

Social Care opbevarer som udgangspunkt kun personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen af oplysningerne og vil således senest slette personoplysninger 6 måneder efter udskrivning. Der kan være dog være tilfælde, hvor loven tilskriver at dele af personoplysningerne skal opbevares i længere tid. Det kan fx være medicinoplysninger, som skal opbevares 10 år efter udskrivning samt oplysninger til at forsvare evt. retskrav.

7.   Retten til at trække samtykke tilbage

Ved indskrivning i Social Care informeres borgeren om, at der vil ske indsamling og behandling af personlige oplysninger, som vedrører borgeren. Samtykkeerklæring udleveres og formålet med behandling gennemgås med borgeren og/eller dennes værge. Det er til enhver tid frivilligt at borgeren underskriver samtykkeerklæringen. 

Ønsker borgeren ikke at underskrive samtykkeerklæring eller har borgeren punkter på samtykkeerklæringen, som borgeren ikke ønsker behandlet, respekteres dette indenfor de rammer lovgivningen tillader.

En borger kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke. Dette gøres ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis borgeren vælger at trække sit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling på baggrund af det tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Tilbagetrækker borgeren sit samtykke, har det derfor først virkning fra tidspunktet for tilbagetrækning.

8.   Den registreredes rettigheder

Den registrerede borger har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Social Cares behandling af borgerens personoplysninger. Hvis borgeren ønsker at gøre brug af sine rettigheder, skal borgeren kontakte Social Care på de kontaktoplysninger, der fremgår af punkt 1.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Borgere der er registrerede hos Social Care, har på forespørgsel ret til at få adgang til de oplysninger der behandles om borgeren, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Borgere der er registrerede hos Social Care, har på forespørgsel ret til at få urigtige oplysninger rettet.

Ret til sletning

Borgere, som er/har været indskrevet i Social Care har i særlige tilfælde ret til at få slettet egne personoplysninger, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indfinder.

Bemærk venligst, at der kan gælde visse undtagelser, fx i tilfælde hvor oplysningerne er nødvendige for at overholde juridiske forpligtelser, for at gøre retskrav gældende eller for at udøve eller forsvare et retskrav.

Ret til begrænsning af behandling

Borgere, som er eller har været indskrevet i Social Care, har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af egne personoplysninger begrænset. Hvis borgeren har ret til at få begrænset behandlingen, må Social Care kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med borgerens samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Borgeren har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Social Cares behandling af personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Borgeren har i visse tilfælde ret til at modtage egne personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra Social Care til en anden dataansvarlig uden hindring.

Der kan findes mere information om den registreredes rettigheder i ”Vejledning om den registreredes rettigheder” på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

9.   Klage til Datatilsynet

Borgeren har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis borgeren er utilfreds med den måde, Social Care behandler borgerens personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om eller har klager i forbindelse med Social Cares efterlevelse af denne politik for behandling af personoplysninger, kan du kontakte os på følgende:

Social Care ApS
Tinghøjvej 5
3650 Ølstykke

Tlf: 42490001
Mail: socialcare@socialcare.dk